0.0 Privacyverklaring
In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens de eigenaar van de vakantiewoning Javornik 30 (in het vervolg aangeduid als: ‘Vakantiewoning Javornik 30’) van u of van u als gebruiker van onze websites verzamelt, hoe wij ermee omgaan, wat uw rechten zijn. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. We gaan discreet en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en zorgen dat we daarbij voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

0.1 Privacy wetgeving (GDPR / AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

0.2 Toepasselijkheid
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Vakantiewoning Javornik 30, door contactaanvragen en/of op enigerlei andere wijze verstrekte persoonlijke informatie aan de eigenaar van vakantiewoning Javornik 30.
Door onze websites te raadplegen, het aanmelden als geïnteresseerde huurder, het huren van Vakantiewoning Javornik 30, onze diensten te gebruiken, verklaart u dat u ons privacy beleid, deze privacyverklaring en de praktijken voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens heeft gelezen en begrepen.

1.0 Persoonsgegevens 
In deze paragraaf vindt u informatie over de verschillende doeleinden waarvoor Vakantiewoning Javornik 30 uw persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens het betreft, wat de wettelijke grondslag voor het gebruik is en hoe lang de gegevens worden bewaard.
Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd, e-mailadres, telefoonnummer, etc. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens, ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

1.1 Van wie worden persoonsgegevens verwerkt 
Vakantiewoning Javornik 30 verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad zoals bijvoorbeeld:

 • Geïnteresseerden die zich op enigerlei wijze bij ons melden.
 • Huurders en/of gebruikers van Vakantiewoning Javornik 30 en eventueel hun medehuurders en/of gebruikers.
 • Beheerders, leveranciers van Vakantiewoning Javornik 30 en eventueel hun medewerkers.
 • Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

1.2 Waarvoor worden persoonsgegevens gebruikt 
Vakantiewoning Javornik 30 gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden zoals:

 • Persoonlijke gegevens om contact op te nemen, het verstrekken van informatie, het uitvoeren van bestellingen en het verlenen van support.
 • Gegevens voor het opstellen van contracten en het uitvoeren van overeenkomsten.
 • Gegevens voor het uitvoeren van onze dienstverlening.
 • Gegevens voor administratieve processen zoals onder andere facturatie en betalingen.
 • Gegevens voor wettelijk verplichte registratie en aangifte van toeristenbelasting.

1.3 Gegevens bezoek en gebruik van onze websites 
Vakantiewoning Javornik 30 gebruikt uw gegevens bij uw bezoek en/of gebruik van onze websites. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze websites.

 • Bezoek en gebruik websites
  Wanneer u onze websites bezoekt, wordt een aantal gegevens van u automatisch geregistreerd op een server, zoals welke webpagina’s u bezoekt, uw IP-adres (een uniek nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend door uw internetprovider wanneer u het internet op gaat), de naam van uw computersysteem, eventueel gebruikersnaam, het tijdstip van uw bezoek en type internetbrowser.

 • Google Analytics
  Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Vakantiewoning Javornik 30 inzage in het bezoek op de websites zoals bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen.
  Gegevens over uw klikgedrag en overige in verband met uw bezoek aan de websites geregistreerde gegevens worden in Google Analytics nooit verwijderd, maar deze informatie is niet te relateren aan individuele gebruikers.

 • Cookies
  De websites javornik30.delta-bouw.nl en www.vakantiewoningtsjechie.com maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Vakantiewoning Javornik 30 beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren.
  Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

 • Standaardcookies
  Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft. Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

 • Links
  Op de websites van Vakantiewoning Javornik 30 zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Vakantiewoning Javornik 30 kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende websites te lezen.

1.4 Marketing 
Vakantiewoning Javornik 30 gebruikt uw gegevens voor bijvoorbeeld:

 • Promotie- of marketingdoeleinden zoals bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van Vakantiewoning Javornik 30 of gerichte aanbiedingen van verhuur van Vakantiewoning Javornik 30 of diensten.

1.5 Bijzondere persoonsgegevens 
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens zoals bijvoorbeeld gegevens over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras maar ook bijvoorbeeld uw identiteitskaart-, rijbewijs-, paspoort- of BSN-nummer.

 • Verwerken
  Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet of met uw toestemming als het noodzakelijk is voor onze dienstverlening of als u het aan ons vraagt.

 • Gebruik
  Bijzondere persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gevraagd door overheden, semioverheden, nutsbedrijven, etc. bij het invullen van aanvragen, formulieren, inschrijvingen, vergunningen, afdracht van toeristenbelasting, etc.

 • Toestemming
  In situaties waarbij gebruik van uw bijzondere persoonsgegevens noodzakelijk is wordt er per situatie toestemming aan u gevraagd.

 • Bewaren
  De bijzondere persoonsgegevens worden, met uitzondering van het betreffende formulier, door ons niet separaat opgeslagen en/of geadministreerd.
  De bijzondere persoonsgegevens blijven mogelijk wel zichtbaar in de desbetreffende aanvragen, vergunningen, documenten, etc. van de betreffende instellingen.

2.0 Derde partijen 
Wij zullen uw persoonsgegevens alleen delen met derde partijen wanneer dit nodig is bijvoorbeeld in het kader van het verlenen van een dienst door deze derde partij die wij nodig hebben om onze diensten of administratie te kunnen uitvoeren zoals IT dienstleveranciers, productleveranciers, administratiekantoor, accountant, en servicepartners.

Vakantiewoning Javornik 30 schakelt ook derden zoals Google in voor het analyseren van de gegevens over uw gebruik van onze websites en voor het personaliseren van de websites en communicatie. Alleen wanneer Vakantiewoning Javornik 30 hiertoe wettelijk verplicht is, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, opsporingsdiensten en fiscale autoriteiten.

Vakantiewoning Javornik 30 verstrekt alleen persoonsgegevens aan partijen die ervoor instaan dat ze de vereiste maatregelen hebben genomen om de gegevens adequaat te beschermen. Met verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst gesloten die onder meer de geheimhouding en beveiliging van uw persoonsgegevens door deze derde partijen regelt. Voor zover het om partijen (met toegang van) buiten de EU gaat en het betreffende land geen adequaat beschermingsniveau biedt, is doorgifte door Vakantiewoning Javornik 30 onder voorwaarde van het sluiten van een overeenkomst met door de Europese Commissie goedgekeurde modelbepalingen of zorgt Vakantiewoning Javornik 30 anderszins voor passende maatregelen.

3.0 Bewaartermijn 
Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. In deze Privacyverklaring zijn de eventuele verschillende door Vakantiewoning Javornik 30 gehanteerde bewaartermijnen opgenomen. Na het einde van de bewaartermijn zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren.

4.0 Beveiliging en verantwoordelijkheid 
Vakantiewoning Javornik 30 vindt een goede beveiliging van uw persoonsgegevens van groot belang. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde of anderszins ongewenste toegang te beveiligen.
Medewerkers van Vakantiewoning Javornik 30 of door ons ingeschakelde derde partijen zullen alleen toegang krijgen tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitoefening van hun taken.
De eigenaar van Vakantiewoning Javornik 30 verwerkt persoonsgegevens en ziet toe op juiste naleving van het privacy beleid.

5.0 Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens 
U hebt het recht uw volledige gegevens zoals geregistreerd bij Vakantiewoning Javornik 30 in te zien en aan te (laten) passen, wanneer deze incorrect of incompleet zijn.
Verder heeft u onder omstandigheden het recht op verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door Vakantiewoning Javornik 30, en het recht om Vakantiewoning Javornik 30 te vragen uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een derde partij te verstrekken. Vakantiewoning Javornik 30 kan desgewenst een elektronisch of schriftelijk afschrift van uw gegevens toezenden.
Wilt u op enigerlei wijze niet meer door Vakantiewoning Javornik 30 worden benaderd, dan kunt u dit kenbaar.
Eenmaal geplaatste cookies kunt u weer verwijderen. Houdt u er rekening mee dat een aantal functionaliteiten van de websites dan niet meer goed werkt.
Voor vragen, wensen en klachten kunt u contact opnemen met Vakantiewoning Javornik 30 door een e-mail te sturen naar Javornik30@delta-bouw.nl, of info@vakantiewoningtsjechie.com.

6.0 Privacy beleid en privacyverklaring 
Vakantiewoning Javornik 30 heeft een privacy beleid. Een disclaimer hierover staat op onze websites.
Vakantiewoning Javornik 30 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wij adviseren u regelmatig onze Privacyverklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 06-08-2018.